Onze voorwaarden

Van Laar Catering, gevestigd Sloterweg 342, 1171 BJ Badhoevedorp, ingeschreven onder KvK nr. 59651695, verleent haar diensten conform onderstaande voorwaarden aan. De voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst. Met het ondertekenen van een overeenkomst gaat de opdrachtgever onverkort akkoord met deze Algemene Voorwaarden en met het feit dat hij er kennis van genomen heeft.

Overeenkomst/Opdrachtbevestiging
Ter bevestiging van de uitvoering van een opdracht tekenen opdrachtgever en opdrachtnemer bijgevoegde opdrachtbevestiging op de bevestigingspagina.  Er is pas dan sprake van een opdracht als er een tweezijdig ondertekenende opdrachtbevestiging bij opdrachtgever en opdrachtnemer aanwezig is. De opdrachtbevestiging dient ondertekent te worden door een daartoe geautoriseerde functionaris.  In de opdrachtbevestiging dient het factuuradres en indien van toepassing, de specifieke opdracht of inkoop nummers, van de opdrachtgever te worden opgenomen. Wijzigingen naderhand op dit gebied zijn mogelijk maar ontslaat opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichting.

Aantal gasten
Het definitief overeengekomen gastenaantal kan tot zeven werkdagen voorafgaand aan de uitvoering van het evenement naar beneden worden bijgesteld. In geval van minder gasten is bijstelling mogelijk tot 5% van het overeengekomen aantal met verrekening van kosten food & beverage. Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht.

Nacalculatie
Tenzij expliciet anders is overeengekomen, worden alle opdrachten uitgevoerd op basis van nacalculatie drank en personeelskosten. Van Laar Catering behoudt zich het recht voor bij eventuele uitloop van een bijeenkomst additionele personeelskosten of zaalhuur door te berekenen.

Arrangementen / Uitkoop bijeenkomst
Arrangementen worden in de regel aangeboden tegen een vaste prijs. Ook kan een bijeenkomst op basis van “uitkoop” door Van Laar Catering tegen een te voren overeengekomen opdrachtwaarde worden aangenomen. Van Laar Catering behoudt zich dan wel het recht voor dat bij eventuele uitloop van een bijeenkomst additionele personeelskosten, extra drankverbruik of zaalhuur door te berekenen.

Annuleringsvoorwaarden
Opdrachtgever kan een overeenkomst niet annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna volgende bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien opdrachtnemer het aanbod niet onverwijld verwerpt.

Bij annulering meer dan 120 dagen voor de [eerste] dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 50% van de aanneemsom aan de opdrachtnemer te betalen.

Bij annulering 30 dagen op meer voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 75% van de aanneemsom aan de opdrachtnemer te betalen.

Bij annulering minder dan 30 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 100% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.

Voor definitief gereserveerde zalen en/of locaties geldt dat de zaalhuur niet wordt gerestitueerd indien de bijeenkomst binnen 12 maanden voorafgaand aan het evenement wordt geannuleerd.

B.T.W.
Al onze offertes worden aangeboden exclusief de wettelijk door te berekenen B.T.W. Op voorschotnota’s  wordt het vooraf ingeschatte B.T.W. tarief als stelpost in rekening gebracht. Op de eindfactuur wordt de B.T.W. naar hoog en laag tarief op basis van werkelijk verbruik gespecificeerd en verrekend met de voorschotnota.

Betalingsvoorwaarden
100% van de overeengekomen zaalhuur of locatiekosten [indien van toepassing] dient bij reservering betaald te worden. Pas na ontvangst van deze betaling wordt de reservering als definitief beschouwd.

25% van de resterende overeengekomen opdrachtwaarde dient bij reservering betaald te worden. Ligt het definitief bevestigen van de reservering meer dan zes maanden voorafgaand aan de uitvoering van het evenement dan kan met de aanbetaling gewacht worden tot de zes maandentermijn aanbreekt.

85% van de resterende overeengekomen opdrachtwaarde dient uiterlijk 10 dagen voor uitvoering van het evenement betaald te zijn. Het restant van de overeengekomen opdrachtwaarde dient binnen 8 dagen na ontvangst van de eindfactuur betaald te worden.

Voor de vooruitbetalingen ontvangt u voorschotnota’s. Op de eindfactuur worden de [betaalde] voorschotnota’s in mindering gebracht en de [al dan niet verrekenbare] BTW gespecificeerd.